Algemene voorwaarden Theater Posa (2022)

Theater Posa zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het theater en de door het theater georganiseerde evenementen en voorstellingen in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het theater zal zich zoveel mogelijk inspannen, eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken evenals te veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

1. Definities

1.1 Onder ‘het theater’ wordt verstaan de organisatie die Theater Posa beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie en de medewerkers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.2. Onder `bezoeker’ wordt verstaan iedereen die op enige manier, direct of indirect, met Theater Posa een overeenkomst sluit met als doel het theater te betreden en/of een voorstelling te bezoeken of een evenement dan wel activiteit bij te wonen die door het theater wordt georganiseerd voor de bezoeker.

1.3 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Theater Posa en een bezoeker. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, feesten en partijen en dergelijke. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze voorafgaande aan de bijzondere activiteit schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Kaartverkoop en annuleringsbeleid

2.1 De overeenkomst tussen het theater en de bezoeker wordt van kracht op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs voor een voorstelling of evenement online, telefonisch of aan de kassa koopt dan wel reserveert.

2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kortingskaart, seizoenspas of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan, als zodanig kenbare, medewerkers van het theater.

2.3 Alle aanbiedingen, aanvullende mededelingen, prijzen of andere informatie, verkondigd door het theater, zijn vrijblijvend. Voor eventuele fouten in deze uitingen, per abuis gemaakt door het theater, kan het theater niet aansprakelijk worden gesteld.

2.4 Het staat Theater Posa vrij om de verkoop van een toegangsbewijs aan een bezoeker te weigeren op basis van argumenten die niet kenbaar gemaakt hoeven te worden.

2.5 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of een andere vergoeding in het geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voorafgaande betreding van het theater.

2.6 Mocht een bezoeker geen gebruik maken van het vooraf gekochte toegangsbewijs, is dit voor eigen rekening/risico van de bezoeker. Dit is tevens het geval als het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild en er vindt ook geen restitutie van de toegangsprijs plaats. Uitzondering hierop kunnen eventueel omstandigheden zijn die buiten de invloedssfeer van de bezoeker vallen en die het de bezoeker onmogelijk maakt het theater te bezoeken, dit wordt beoordeeld door de directie van het theater.

2.7 De bezoeker kan de toegang tot het theater worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart, de seizoenspas of de voucher niet is verkregen van Theater Posa.

2.8 Het theater kan niet garanderen dat het toegangsbewijs door de bezoeker wordt ontvangen. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dient de bezoeker dit tijdig (dat wil zeggen: voorafgaande aan de voorstelling of het evenement) te melden aan de organisatie van het theater zodat het gekochte toegangsbewijs opnieuw kan worden verstrekt. De bewijslast dat het toegangsbewijs daadwerkelijk is gekocht ligt bij de bezoeker.

2.9 Het theater is gerechtigd een maximum aantal kaarten per bezoeker te hanteren indien de betreffende voorstelling of het betreffende evenement dat verlangt, dit ter beoordeling door het theater zelf. De bezoeker dient zich hieraan te houden.

2.10 Het theater mag een bezoeker weigeren als deze niet de minimale leeftijd heeft bereikt die door de artiest of het impresariaat van de voorstelling of het evenement  is gesteld. Er geldt geen restitutie van al aangeschafte toegangsbewijzen en/of overige kosten. Het theater zal indien er een leeftijdsgrens van toepassing is, dit nadrukkelijk vermelden op haar website en in het programmaboekje;

2.11 Toegangsbewijzen mogen niet aan derden worden doorverkocht zonder overleg met de directie van het theater.

Annulering door Theater Posa

2.12 Bij annulering i.v.m. ziekte of afzegging door de artiest(en) heeft het theater het recht de voorstelling of het evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum dan wel te annuleren.

2.13 Bij verplaatsing van de voorstelling of het evenement blijven de aangeschafte toegangsbewijzen geldig voor de nieuwe datum. Bij annulering van de voorstelling of het evenement heeft de bezoeker recht op een voucher voor een (andere) gelijkwaardige voorstelling naar keuze. Mocht de bezoeker verhinderd zijn op de datum van de verplaatsing of om een andere reden voorkeur geven aan restitutie van de toegangsprijs, dan is dit mogelijk. De bezoeker dient daarvoor wel de oorspronkelijke toegangsbewijzen, onbeschadigd, te kunnen overleggen;

2.13 Het theater is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.

3. Huis- en gedragsregels

3.1 Gedurende het verblijf in het theater verplicht de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van de betreffende voorstelling of het betreffende evenement) geldende regels van fatsoen. De bezoeker is ook verplicht om de huisregels (zie 3.2 Huisregels) en instructies van als, zodanig kenbare, medewerkers van het theater op te volgen. Als de bezoeker op enige wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het theater worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht heeft op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten.

3.2 Huisregels:

 1. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden;
 2. Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk;
 3. Het bij je dragen of hebben van wapens en/of drugs is niet toegestaan;
 4. Ongewenste intimiteiten en opmerkingen dan wel toespelingen van dergelijke aard zijn niet toegestaan;
 5. Agressie en welke vorm van racisme en/ of discriminatie zijn niet toegestaan;
 6. Het is niet toegestaan andere bezoekers op enige wijze te hinderen (diefstal en ongepast gedrag inbegrepen);
 7. Het dragen van correcte kleding wordt als vanzelfsprekend beschouwd;
 8. Roken in het pand is verboden, buiten op het terras is dit wel toegestaan;
 9. Er wordt geen alcohol verkocht aan minderjarigen, het gebruik van alcohol en/ of tabak door minderjarigen (d.w.z. bezoekers onder de 21 jaar) is niet toegestaan;
 10. Het is verboden zelf (alcoholische) consumpties mee te nemen dan wel te nuttigen in het pand of op het terras;
 11. Glaswerk moet binnen in de foyer dan wel buiten op het terras blijven;
 12. In het theater zijn huisdieren verboden (met uitzondering van een hulphond);
 13. Het is niet toegestaan overlast voor omliggende panden en omwonenden te veroorzaken;
 14. Alle bedrijfseigendommen dienen voorzichtig en zorgvuldig gebruikt te worden;
 15. Er dient fatsoenlijk en op hygiënische wijze omgegaan te worden met de sanitaire voorzieningen;
 16. Het is niet toegestaan om in het theater of op het terras goederen te koop dan wel gratis aan te bieden;
 17. Het is verboden om foto-, video-, film- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door medewerkers van het theater;
 18. Gevonden voorwerpen dienen afgegeven te worden bij medewerkers van het theater;
 19. Gebruik van de garderobe is gratis maar niet verplicht, tenzij anders aangegeven.

4. Veiligheid en toegankelijkheid

Theater Posa hecht grote waarde aan het zich welkom voelen door iedere individuele bezoeker. Daarop hebben de volgende artikelen betrekking. Mochten er desondanks nog zaken onbesproken zijn, laat het ons vooral weten, we staan altijd open voor verbetering!

4.1 Het theater is rolstoelvriendelijk en draagt er zorg voor dat de voorzieningen bedoeld voor gehandicapten te allen tijde toegankelijk zijn mits dit vooraf gemeld is bij aanschaf van het toegangsbewijs.

4.2 Het theater draagt er zorg voor dat er tijdens de publieke openingstijden altijd minimaal één gecertificeerde bedrijfshulpverlener (BHV’er) in het pand aanwezig is.

4.3 Het theater draagt er zorg voor dat er altijd een werkzame, en zichtbaar aanwezige AED in het pand aanwezig is. Tevens is er een EHBO-kit in ter beschikking, vraag ernaar aan één van de aanwezige medewerkers.

4.4. Het theater heeft te allen tijde de benodigde brandblusmiddelen ter beschikking en volgt de verplichte periodieke controles t.b.v. de brandveiligheid nauwgezet op.

4.5 Mocht u zich om welke reden dan ook onveilig of ongemakkelijk voelen of zien dat een andere aanwezige zich in een dergelijke positie bevindt, gelieve dit dan direct te melden bij één van de aanwezige medewerkers zodat zij actie kunnen ondernemen.

5. Privacy

5.1 Voor ons privacy- en cookiebeleid verwijzen we naar ons privacy- en cookiebeleid.

5.2  Het theater heeft het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van een voorstelling of evenement waarbij de bezoeker aanwezig is. Dit kan zowel voorafgaand, tijdens en/of na afloop van de voorstelling of evenement plaatsvinden. Het theater handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Identificeer- baar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

* De nieuwste versie van de Algemene bezoekersvoorwaarden is opgemaakt te Lelystad op 22 augustus 2022